Historien

Severinsminde er omkring år 1800 udsprunget fra det nuværende Løvenborg. Historien går tilbage til midddelalderen, langt tid før der var tænkt på navne som Løvenborg og Severinsminde. Begge ejendomme har rod i den gamle landsby ”Ellinge”, som lå nordøst for Løvenborg slot i retning af Tuse by. Der er stadig et område for enden af Butterup Byvej, som hedder Ellinge Enghave – i dag ejet af Severinsminde – og lige op af Ellinge Enghave lå landsbyen Ellinge. Ellinge var ejet af Hvideslægten, men i 1187 skænkede biskop Absalon Ellinge til Sorø kloster. Efterfølgende blev der i Ellinge bygget en fin hovedgård, som igennem mange år var sæde for bispestolens lensmænd. I 1547 blev Ellinge hovedgård og dens besiddelser solgt til den pommerske adelsmand Hans V. Barnekow, som efterfølgende ændrede navnet til ”Birkholm”.

I den følgende periode har forskellige adelsslægter ejet besiddelserne under Birkholm. I 1738 kom etatsråd Herman Leopoldus til og var kort forinden blevet adlet under navnet Løvenskiold. I 1750 overtog sønnen Severin Løvenskiold Birkholm, og samtidigt købte Severin godset Vogneserup. I 1766 oprettede Severin stamhuset ”Løvenborg” på baggrund af godserne Birkholm og Vognserup. I 1773 blev Severin Løvenskiold ophøjet til friherre og stamhuset blev til baroniet Løvenborg.
I 1770’erne tog Severin 100 tdr. land rugland fra Løvenborg og lagde ind under den lille gård Ebetved ved Tuse, samtidig inddelte han Ebetveds arealer i 9 kornmarker, skove og enge. Severin dør i 1776, og efter ham kom Carl Michael Herman Løvenskiold, og han opførte i 1802 en ny ladegård netop på Ebetveds jorder, og den nye ladegård fik navnet Severinsminde – til minde om Severin. Severinsminde blev nu centrum for de af Løvenborgs landbrugsarealer, som ligger ved Butterup og Tuse.
Severinsminde fortsatte i 1800 tallet som en forpagtergård under baroniet Løvenborg.

I 1906 rammedes de gamle bygninger på Severinsminde af en lynbrand, og stort set alle bygningerne gik til i branden. Kort efter genopførtes Severinsminde, som den står i dag.

Baron Carl Løvenskiold solgte Severinsminde til sin forpagter H.G.Teisen i 1918, og familien Teisen ejede Severinsminde indtil 1983, hvor Familien Svenningsen og senere Familien Ahlefeldt-Laurvig(Eriksholm) erhvervede Severinsminde.

Severinsminde er i dag ejet af Birgit Ahlefeldt-Laurvig og hendes søn Christian Ahlefeldt-Laurvig (Eriksholm Avlsgård).

I 2012 rammes Severinsminde igen af en brand, men branden begrænses dog til den nordlige længe og gør desuden skade på den vestlige længe. I 2014 genopstår den nordlige længe som et kontorhus, og ved samme lejlighed rives den gamle røde midterlade ned og en ny hal genopføres samme sted.